Ԙۆێ ١٥ی ڵڕۆی ǐەیی Ґی

ۆەڵی ەی ەڵی !

Ґی ەەۆ!

ۆ یەی ی Ґی!

ە ١٥ی ی ەڵ ی یەەی ۆی ەەی ǐەیی ی Ґیی ەیێی ەۆەیەە یۆیی ە ۆ ەە ی ەەی ڵی ەە ەی ۆ یی ǘی ەیی ێی Ґی ەەۆیی ەێی ەی ەەیەە ەڵێ ە Ґی ەەی ە ەی ە یێی ەەۆ ۆەڵەیەی ەەە ێۆ ێەی ەێ.

ی Ґیی ە ١٥-٨-١٩٩٣ ەەەی ێە ە ی ەەۆی یەەی ǐەیی ۆی ڵەە یی ە ۆەە ێ ەە ەەەی ەѐی ە ەی ەڵ ێۆە ێە ەەە ە ەڵێی ە ە ەە یەی ی ە ە ώ ە ۆی ەی ەەە ەڕێ ێەە ەەیە ێەی ە ە ە ەۆیەەە یێی ەەی ۆ ۆی ەەەی ۆ ە.

ەڕۆ ە ێ ڵیی ǐەیی Ґی ەەیەە ە ی ۆ ەڕێەی ەڵȎێی یەی ەە ەی ەʡ ەێەە یی ە ەڵȎ ە ی ییی ۆی ە ڕۆەێی ǘ ێە ەڕێەȍێ یی ە ەەی ەەڤ ۆ ەە ییە ە Șێ ەڵ ە ە ە ڵێی ۆی ە.

ە ۆەی ڵیی ǐەیی Ґیǡ ە ەە ێێی ۆەی ەەەیی ەەیەە یی ە ێڕی ێ ێە ییە ەی ێ Șە ەڵ ێڕی ەەی ێی ە ۆ ەڕێەی ە ۆەیە ە ەی ەیە ێی یی ەەەەی ەە ǐی ی ێǘێ ەی ە ێیǘەە ەڵی ەی ە ۆەیە ە.

ەڵ ە ەێی ە ڵیی ǐەیی Ґی ەەیەە ەە ۆی ی ەەۆەی ێە ەڕ ەѐیە ۆەە یۆی ێی ی ەڵڵ ە ەی یی ەە ۆڤی ەڕ ەڕێ ە ە ڵ ǁێ ە ڕەی ێە ەەەی ەە ەیی ەە. ێ ەی ۆی ێێی ǘی ەѐە ۆیە ەێ ە ە ǘێی یی ە ۆ Șʡ ەێەی ۆە ی Șʡ ە ێҐی ە ۆ ەڵەەی ەјێی ەەەیی ییە ە ەۆی ە ێۆەێی یە ǘێ ەیۆی ۆۆەە ەی ەی ەǘی ۆ Șێ. ە ێەە ێی یە یی ۆ ۆ ڤی Ґیی ۆی ەەیەە ە ە ێ ەڵەە ی ەەی ە ώ ە ۆ ی ەێڕ.

ەڵ ە ڵیی Ґی ەەیەە یی ە ەەی ە ەە ی ە ǘی ەڵیەەە ی ێی ێە ەڵڵ ۆە ǐڕی ǐەیە ەیǘی ە ǘی ە ڵە ێەەە ییی ەۆی ە ەە ە یی ۆەی ەۆ ͘ەی ەیە ە ی ی ە ێ ێە ێی یۆیی ە ەە ە یی ێ ەڕۆ ە ڵیی Ґی یی ۆ ەەیەە یی ڕۆەی ی ەȘەێ ۆیی ە ەڕی ێی ێێ јی ەی ەی ەی ǘی ێ ە ە ǐیјی ەڵȐێ. ەیەی یەەە ی ەەی ەە ۆی ە ەјۆی ێی ۆی یی ی ۆەڵەی ێەڵەی ەڕێیە ە ەјۆی ێ ەی ەە ەی ی ەڵȐێەە ێە ەی ڵەەی یەیی Șەە ۆەڵی ی یە ە یەی ێјی ەی ۆ Șێ ی ە ی ی ە ێѐە ۆ ێ یە ەیی ی ی ە Șە ەە ەەەی ی ە ۆەڵ ە ی ەەەی یەی ێ یەی ۆ Ȑەڕێەە ەۆیەەە ی ی ەی ێ ەە یی ە ێە ییەی ۆەڵی ەیی ێەۆی ۆە Șە یەە ۆی ۆ ەە ێە ە Șە.

ەڵ ە ڵڕۆی ǐەیی Ґی ەەیەە ە ەییەە ە ۆی ەڕی ە ەی ەێ ێەی ۆی ی ەێ ە ەی ێەی ەی ەی ەی ەییی ەڵۆەە ۆ ۆی یی ۆ ەیە ەۆیەە ە یەڕێی ەەی ڤی Ґیی ە ێێی ۆەی ەەەیی ێی ەی ە ە ەێەە.

 

Ԙۆ ێ ١٥ی ȡ ڵڕۆی ǐەیی Ґی.

ەјە ێ ە ە ێ ێی ەەۆ ەێی ەی.

 

ەێ ەەی یی

١٥-٨-٢٠١٣ ی Ґیی