ەۆەی ١٥ی ȡ یەە ییە یۆیی ە Ґی ەە

ەێە ە ١٥ی ȡ ڵڕۆی ǐەیی ی Ґیی ێ یەە ییەی یۆیی ۆی ەە ەی ەە ێەی ێی ەەڵ ی Ґی ەە. ێی ǎەیە ە ێەی ەی یەەی یی ەی ەی ەەی یی ی ە ی ەێѡ ەە ەێی یە ە ەەۆ ەیی یۆیی ۆی ێە ە ەјیەی ی Ґیی .

ی ە یەە ییە ەی ەی ەەی یی :

١-ی ەێی ی یەی

٢- ی Әێی ەەی یی ەی ێی ەەی یی ەەی یی ەی

٣-ێی ەەی یی یەێیی ەەەیی یی

٤-ێەی ەەی ەیەیەی یەێیی ییی

٥-ی ەەۆیی

٦-ەсی ەیەیەی ی ێۆی ی ێ ە ەێ

ە ەۆەیەە ە یەە ەڕێە ەیی یۆیی ۆی ۆ ەјیەی ەە :

١-ǘ ەی ەۆی ی ەەی

٢-ەەی یی ی یەی

٣-ەەی یی ی ەەۆیی

٣-ەەی ێی

٤-ەەی یی ی ێҐی

ەە ەڕێ ǘ ە ە эی ەۆی ی ێҐی ەەی ەیەیەی ی یی یەی یی ە ەەۆ یۆیی ە ەјیەی ی Ґیی یی ەјە ێԘەی یی ۆ ی Ґی .